Planing Machine
Planing Machine
Detail
Tên máy   品名                     Máy Bào   刨 床
SHARES MACHINE
          Hiệu                          廠牌 Brand  HMT 
               Model                      機型 Model 32
Năm sản xuất           生產年份 Date  2013
Xuất xứ  生產國家 Origin  Taiwan